Dakotad ja lakotad

Dakotadeks ja lakotadeks nimetatakse rühma peamiselt Põhja-Ameerika kesktasandike rohtlates elavaid hõime, kes kõnelevad sarnaseid murdeid ning keda ühendab sarnane kultuur ja ajalugu. Käibel on ka rööpnimetus siuud.

Keel

Dakootad ja lakootad kõnelevad kahte fonoloogiliselt süstemaatiliselt erinevat, kuid vastastikku arusaadavat murret, mis omakorda jagunevad väiksemateks murrakuteks. Tiitonid kõnelevad niinimetatud l-murret ehk lakoota keelt. Santiid ja sissetonid ning janktonid ja janktonaid kõnelevad niinimetatud d-murret ehk dakoota keelt, mis omakorda jaguneb ida- ja läänemurdeks.

  1. l-murre ehk lakoota keel
    • tiitonid
  2. d-murre ehk dakoota keel
idadakoota murre
  • santiid ja sissetonid
läänedakoota murre
  • janktonid ja janktonaid

Lisaks väiksematele erinevustele sõnavaras ja häälduses seisneb kahe murde vaheline süstemaatiline erinevus selles, et d-murde sulghäälikule [d] vastab l-murdes alati külghäälik [l]. Teisisõnu puudub lakoota keeles häälik [d] ning dakoota keeles häälik [l]. Lisaks esineb kahe murderühma hääldusmustrite vahel muid süstemaatilisi erinevusi. Murdeerinevuste poolest paiknevad janktonid-janktonaid tiitonite ning santiide-sissetonide vahepeal. Fonoloogiliselt kuuluvad nad küll samasse murderühma santiide ja sissetonidega, kuid ühise sõnavara poolest sarnanevad nad pigem l-murret rääkivate tiitonitega.